Tel: +36 1 322 0032

UTAZÁSI FELTÉTELEK (Érvényben: 2022. február 14-től )

melyet Utas/Megrendelő magára nézve teljes körűen elfogad és az utazási szerződés mellékletét képezi, amely létrejött egyrészről a TRAVELORIGO Hungary Utazási Iroda (TRAVELORIGO HUNGARY KFT 1067 Budapest, Szondi u. 20.  tel: +36 70/469-9890; adószám: 24219927-2-43;cégjegyzékszám: 01- 09-996168, engedélyszám: U-001920, a TRAVELORIGO Hungary Utazási Iroda (továbbiakban TravelOrigo) a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát az Raiffeisen Banknál 1066.Budapest, Teréz krt.12.) helyezte el. Ez a vagyoni biztosíték a befizetett díjak visszafizetésére fordítható a TravelOrigo esetleges fizetésképtelensége esetén. A TravelOrigo az utazó javára szóló speciális biztosítást köt, amennyiben a személyszállítás az utazási csomag része. Ez az utazó javáraszóló biztosítás az utazó hazaszállítására és kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben a TravelOrigo fizetésképtelenné válna.

másrészről az Utas/Megrendelő: (adatait ld. az utazási szerződésen) között, alulírott naponés helyen az alábbi feltételekkel.

1. Az utazási szerződés létrejötte

 1. 1.1.  A Travelorigo által szervezett utazásokra a Ptk. 6:254.§, illetve, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

  évi V. törvény, a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet, 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről, 473/2017 (XII.28.) Korm.rendelete az utazásszervező és közvetítő tevékenységről és a 473a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv, valamint a weboldalon feltüntetett (www.travelorigo.com) hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) rendelkezései és az egyedi utazási szerződésben, megrendelésben, visszaigazolásban, bármely átadott, vagy online közölt katalógusban, tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

 2. 1.2.  Az utazási szerződés létrejön, ha az Utas vagy meghatalmazottja az utat írásban megrendelte, ezzel egyidejűleg az utazási feltételeket, a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte és valamennyi az utazási szerződésben szereplő utas nevében elfogadta, valamint az előleget vagy a teljes részvételi díjat befizette. E szerződés – valamennyi kikötésével együtt – írásban, két példányban köttetik, melynek egyikpéldánya az Utasé, másik az Utazási Irodáé. Online foglalás esetén a részvételi díj előlegének, vagy teljes összegének befizetésével jelen utazási feltételek, valamint a visszaigazolóban és az utazási szerződésben foglaltak elfogadásra kerülnek. Az utazásszervező külön felhívja az utazó/megrendelő figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött utazási szerződés érvényes, de nem hatályos, ésmindaddig, amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az utazásszervezőt nem terheli az elutaztatási kötelezettség.

 3. 1.3.  Az utazásszervezőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az utazásszervező az utazóval/megrendelővel történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja.

 4. 1.4.  Az utazási szerződés részét képezi az utazásszervező által kiállított foglalás visszaigazolása, az utazási szerződésben rögzített foglalási számon.

 5. 1.5.  A szerződés hatálybalépése: Az utazási szerződés a Megrendelés Travelorigo általi elfogadásának visszaigazolásával, a jelen ÁSZF Utas általi hatályos jogszabályokban meghatározott módon történő elfogadásával és a részvételi díj előlegének vagy teljes összegének befizetésével, illetve a Travelorigo javára történő jóváírásával jön létre.

 6. 1.6.  A Travelorigo az utazási szerződés feltételeit indokolt esetben egyoldalúan módosíthatja. A módosításról a Travelorigo írásban tájékoztatja az utazót.

 7. 1.7.  Amennyiben a Travelorigo az utazási csomag megkezdése előtt jelentős mértékben megváltoztatja az utazási szerződésben rögzített valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy azt nem tudja teljesíteni, úgy az utazó az erről szóló értesítésben meghatározott időn belül:

  jogosult a változtatást elfogadni (ebben az esetben a változtatásnak megfelelően értelemszerűen módosul az utazási szerződés), vagy
  jogosult az utazási szerződést felmondani (ebben az esetben a Travelorigo a felmondás beérkezésétől számított 14 napon belül visszafizeti az utazó által vagy a nevében befizetett összeget).

Amennyiben az utazó bármilyen ok miatt elmulasztja az értesítésben meghatározott válaszadási határidőt, úgy az utazási szerződést módosítottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Ptk. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

page1image2085133152 page1image2085133456

Az utazási feltételek visszavonásáig érvényesek.

1

2. A díjfizetés feltételei és a részvételi díjakesedékessége

 1. 2.1.  A részvételi díj tartalmazza az ajánlatban feltüntetett szolgáltatások árát, az Utazási Iroda eljárási díját,

  szervezési költségét és az ÁFA-t. A részvételi díj biztosítást nem minden esetben tartalmaz. Az Utazási Irodában baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, valamint útlemondási biztosítás köthető. Nem tartalmazza az útlevél, az esetleges vízum költségét és a költőpénzt, valamint az esetlegesen felmerülő adminisztrációs díjat, fakultatív program költséget és az utazás kapcsán felmerülő egyéb költségeket.

 2. 2.2.  Az utazási szerződés megkötésekor előleg fizetendő, amely a mindenkori részvételi díj 40%-a. Amennyiben a részvételi díj nem haladja meg a 20.000,- Ft-ot, a teljes összeg befizetendő. Az utazás megkezdése előtt 30 naptári nappal az Utas köteles a teljes részvételi díjat az utazási irodának megfizetni a kapcsolódó szolgáltatások (repülőtéri illetékek, stb.) díjával együtt. Abban az esetben, ha a jelentkezés az utazás megkezdése előtti 30 naptári napon belül történik, a részvételi díjat és a kapcsolódó szolgáltatások díjait egy összegben köteles az Utas megfizetni. A hátralék befizetésével kapcsolatban a Travelorigo külön értesítést nem küld. Amennyiben az utazó ezen feltételt nem teljesíti, a szerződés nem lép hatályba, és a Travelorigo azt az utazó által történt felmondásnak tekintheti. Ebben az esetben a Travelorigo jogosult az utazási feltételekben meghatározott bánatpénzt felszámítani és érvényesíteni.

 3. 2.3.  A visszaigazolásokban feltüntetett befizetési határidő a részvételi díj beérkezési határidejét jelöli! Az Utazási Iroda javasolja, hogy Megrendelő már a visszaigazolás napján indítsa el átutalását! Indulás előtt 2 nappal már csak közvetlen Raiffeisen Bankba történő befizetés, bankon belüli átutalás vagy az Utazási Irodában történő személyes befizetés az elfogadható.

 4. 2.4.  A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt a Travelorigo a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig felemelheti, illetve csökkentheti. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek mértékének emelkedésével. Az Utazási Iroda a meghirdetett árakat a Raiffeisen Bank Zrt. mindenkorilakossági, valuta eladási árfolyamán számított 1 EUR = 345,- Ft árfolyamig tartja. Az Utazási Iroda az ezt meghaladó árfolyamváltozást az eladási árakban év közben is érvényesítheti. Az áremelkedésről minden esetben írásban tájékoztatja az Utast.

 5. 2.5.  Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az Utas az erről kapott értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül a szerződéstől – személyesen vagy írásban (ajánlott levélben) – díjmentesen elállhat.

3. Az utazási szerződés megszűnésének esetei és jogikövetkezményei:

 1. 3.1.  Az Utazási Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában az utazás megkezdése előtti az

  alábbi esetekben a szerződéstől elállhat.
  A Travelorigo a befizetett összeg visszatérítése mellett

  a hat napnál hosszabb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 20.napig,
  a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 7. napig, a két napnál rövidebb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 48. óráig kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja az utazási szerződést, amennyiben az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze (autóbuszos körutazásoknál ez 35 fő, a repülős utazásoknál pedig 20 fő).

 2. 3.2.  Az előző pontban említett esetekben Travelorigo az utazó által vagy a nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett összeget a felmondás napjától számított 14 napon belül visszafizeti.

 3. 3.3.  Ha az utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés és a program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Travelorigo jogosult azonnali hatállyal kizárni az utazót az utazásból, jogosult az utazási szerződést felmondani, és az utazó a hazautazásárólmaga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Travelorigo az utazási szerződés felmondásából eredő kárainak megtérítését követelheti az utazótól.

Az Utazási Iroda elállása esetén az Utas jogai akövetkezők:

igényt tarthat az eredetivel azonos értékű szolgáltatásra, ha ennek biztosítására az Utazási Irodának lehetősége van. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli; ha alacsonyabb, akkor az Utazási Iroda a különbözetet az Utasnak megtéríti. Utazási Iroda fenntartja a jogot kiscsoportos felár kialakítására az utasigények felmérését követően.

kérheti a teljes részvételi díj visszatérítését, valamint az utána járó jegybanki alapkamat időarányos részét.

page2image2096862288 page2image2096862592 page2image2096862896

2

 1. 3.4.  Az Utazási Iroda utazásszervezői tevékenységgel kapcsolatos polgári és jogi felelősségi szabályok (Ptk. 6:248. Szakasz) alkalmazása során sztrájk, háborús és politikai konfliktus, közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, valamint légitársaságok által egyoldalúan kötött és érvényes felelősségi korlátozások a fent idézett Ptk. 6:248 § tartozó olyan ellehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik felet sem terheli felelősség, mivel azok saját akaratuktól függetlenül merültek fel. Travelorigo nem tartozik felelősséggel az általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), elháríthatatlan és rendkívüli külső körülmény következéséért - ide nem értve valamely harmadik személy, felelősségi körébe tartozó magatartását, illetve a túlfoglalás esetét -, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: „vis maior”), s emiatt az utazási szerződéstől elállni kényszerül, s ezzel az utazónak esetlegesen kárt okoz. Az itt felsorolt okokból bekövetkezett változásokért az Utazási Iroda kártérítési felelősséggel nemtartozik.

 2. 3.5.  Az utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám-, helyi regisztrációs kötelezettséget és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utazót terhelik.

 3. 3.6.  A Travelorigo - az utazó kérésére - csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzit országok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

 4. 3.7.  Katalógusban feltüntetett programleírásban szerepeltetett repülőjegy és repülőtéri illeték összegét a programfüzet lezárása előtti (a program meghirdetése előtti) időszakban adta meg a légitársaság. Ez az indulásig még változhat (általában csak kismértékben). A különbözetet a Travelorigo csak akkor érvényesíti, amennyiben a változás mértéke meghaladja a +/- 10%- ot.

 5. 3.8.  Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy szervezett útjainál indokolt esetben, kártérítési felelősség nélkül, a szálláshelyet kategórián belül megváltoztassa, valamint a programokat azonos jellegűre és értékűre felcserélje, az útvonalat az egyes tervezett célállomások figyelembevételével megváltoztassa. Bizonyos esetekben az Utazási Iroda magasabb kategóriájú szállodát is felajánl, amennyiben az Utas(ok) azt elfogadjá(k), a díjkülönbözet az utas(oka)t terhelheti. Az Utazási Iroda ilyen változásokhoz csak indokolt esetben folyamodik.

 6. 3.9.  A foglalások módosításának Utazási Iroda felé fizetendő ügyintézési díja 4.000 Ft/módosítás, egy napos és nonstop utazásoknál 2.000 Ft/módosítás. A módosítással járó (ügyintézési díjon felüli) többletköltségek az Utast terhelik.

 7. 3.10.  Időpont módosítás a következők szerint lehetséges: Amennyiben a lefoglalt időponthoz képest korábbi időpontra történik a módosítás, akkor 4.000 Ft/módosítási díj, egy napos és nonstop utazásoknál 2.000 Ft/módosítási díj fizetendő. Amennyiben a lefoglalt időponthoz képest későbbi időpontra történik a módosítás, úgy a lemondási határidők figyelembevételével lehet módosítani a foglalást, mivel a helyek eladása már nem biztos, hogy lehetséges. (kötbér + a módosítással járó többletköltségek az utast terhelik).

 8. 3.11.  Az indulást megelőző 2 munkanapban már csak névmódosításra van lehetőség (amennyiben lehetséges) a 3.10 pont szerint.

 9. 3.12.  Travelorigo utazások előkészítésére, adminisztrációjára vonatkozó költségáltalánya lemondás esetén minimum 5.000 Ft/fő több napos utazások esetében, 2.000 Ft/fő egynapos utazások esetében.

 10. 3.13.  Az indulást megelőző 60 napon kívüli, bármiféle indokkal történő lemondás esetén az Utasnak 5% (minimum a 3.12 pontban feltüntetett költségáltalány mértéke) költségátalány levonásán kívül a befizetett összeg visszajár – kivéve, ha erről előzetesen egyéb kikötés, különleges feltétel nem volt.

 11. 3.14.  Lemondási feltételek (amennyiben a megrendelő részére elkészített ajánlat másképp nem rendelkezik) - a 3.12 pontban felszámított költségátalányon kívül.:

Egyéni Utas esetén az alábbiak szerint:

60-36 nap között a teljes részvételi díj 10%-a nem térítendő vissza
35-21 nap között a teljes részvételi díj 40%-a nem térítendő vissza
20-9 nap között a teljes részvételi díj 60%-a nem térítendő vissza
8 napon belül történő lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-afizetendő kötbérként.

Zárt csoportok (min. 15 fő vagy min. 10 szoba) esetén az alábbiak szerint:

45 napon túli lemondás esetén nem számít költséget fel az iroda
44-30 nap között a teljes részvételi díj 40%-a nem térítendő vissza
29-15 nap között a teljes részvételi díj 60%-a nem térítendő vissza
14 napon belül történő lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a fizetendő kötbérként.

3

Horvátországi magánszállás vagy luxus villa foglalása esetén az alábbiak szerint: Magánszállás esetén:
Az érkezési dátumot megelőző

30 napig 15 % nem térítendő vissza 29-15 napig 50 % nem térítendő vissza 14-8 napig 80 % nem térítendő vissza
7 napon belül 100% nem térítendő vissza

Luxus villa esetén:

Az érkezési dátumot megelőző

56 napig 30 % nem térítendő vissza
55-43 napig 50 % nem térítendő vissza 42-29 napig 65 % nem térítendő vissza 28-16 napig 90 % nem térítendő vissza
15 napon belül 100% nem térítendő vissza

 1. 3.15.  Lemondási időponton azt kell érteni, amikor az Utas elállási szándékát írásban bejelenti. A lemondás akkor tekinthető elfogadottnak, ha arról az Utazási Iroda tudomást szerzett és azt írásban visszaigazolta. A lemondás elfogadásához szükséges bejelentési e-mail cím: info@travelorigo.com

 2. 3.16.  Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az utazót, aki az utazás folyamán mondja fel a szerződést, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.

 3. 3.17.  A Travelorigo katalógusában lévő csoportos utazások részvételi díjai tartalmazhatják az EUB Biztosító útlemondási biztosítását, amellyel kapcsolatos tájékoztató a travelorigo.com wevoldalon megtalálható és ezen utazási feltételek mellékletét képezi.

 4. 3.18.  Amennyiben egyéni szállásfoglaláshoz és utazási csomaghoz speciális útlemondási feltételek tartoznak, azok az utazási szerződésben rögzítésre kerülnek.

 5. 3.19.  Amennyiben az utazási szerződés megkötése után az utazási szerződésben megnevezett célország(ok) a külügyekért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” kategóriába felvételre kerülnek, akkor az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést, feltéve, hogy a felsorolásba való felvétel közzétételétől számított 7 munkanapon belül írásban tájékoztatja a felmondásról a Travelorigot.

 6. 3.20.  Az utazó legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző 7. napig az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan ismerősére, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek (és repülős utazás esetében a repülőjegyek a nevére átírhatóak). A szerződésből kilépő és belépő fél egyetemlegesen felelnek a díj (részvételi díj + egyéb megrendeltszolgáltatások), valamint az átruházásból eredő további adók, illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért.

4. BBP biztosítás
4.1. A Travelorigo utazói az utazás időtartamára betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást kötnek. Az utazás

során az utazó által harmadik személynek okozott kárért az utazó felelős. A Travelorigo részvételi díjai nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de ennek megkötése külföldi állampolgárok kivételével szerződéskötési feltétel (a Biztosító utasbiztosításának speciális módozata - a részletes leírás programfüzetünkben és a www.travelorigo.com honlapunkon megtekinthető). Ez alól kivétel még, ha az utazó írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.

5. További feltételek

 1. 5.1.  Az Utazási Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatásokat

  közreműködő (pl. szálloda) útján teljesíti, de mentesül a felelősség/kártérítési kötelezettség alól, ha bizonyítható, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható volt.

 2. 5.2.  Travelorigo tájékoztatja az utazót, hogy a vasúti személyszállítást igénybevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utazók jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény korlátozza a fuvarozó kártérítési felelősségét, illetve kártalanításikötelezettségét.

page4image2099445072 page4image2099445376 page4image2099445680 page4image2099446112 page4image2099446480 page4image2099447008 page4image2099447312 page4image2099447616 page4image2099448048

4

 1. 5.3.  Az előző pontban meghatározott fuvarozók utazási szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése miatt az utazót az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján megillető kártérítést, illetve kártalanítást az említett jogszabályok alapján közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól követelhetik.

 2. 5.4.  Amennyiben az utazó a 5.2. pontban megnevezett jogszabályok alapján őt megillető kártérítést, illetve kártalanítást a Travelorigotól követeli, akkor a Travelorigo a kártérítés, illetve a kártalanítás összegének kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás jogalapját és összegét az érintett fuvarozó el nem ismeri, vagy az arra illetékes hatóság, bíróság jogerős határozatában meg nemállapítja.

 3. 5.5.  A Travelorigo szerződésszegése esetén a szerződésszegés miatt megállapított vagy megállapodott kártérítés utazónak járó összegéből a szerződésben megnevezett jogszabályok szerinti kártérítések, illetve kártalanítások összegét levonja.

 4. 5.6.  A repülős utazásokkal kapcsolatosan az utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak. A légitársaságok üzletszabályzatát az utazó az utazási szerződés aláírásával egy időben elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 5. 5.7.  A Travelorigo a 2111/2005/EK rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az utazási okmányok átadásakor tájékoztatja az utazót a szerződő és az üzemeltető légitársaság kilétéről. Az EurópaiUnión belül működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listája az alábbi weboldalon tekinthető meg: https ://ec.europa. eu/transport/modes/air/safety/air-ban_hu

 6. 5.8.  A közlekedési társaságok által okozott kárért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal. Felhívjuk figyelmét, hogy a közlekedési társaságok a menetrendben vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontoktól eltérhetnek, szükség esetén jármű vagy társaság cseréjére is sor kerülhet. A késedelmes indulás vagy transzfer miatt elmaradt programokért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal. A megengedettnél súlyosabb vagy nagyobb méretű poggyász szállításáért a többlet díj az Utast terheli.

 7. 5.9.  Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy szervezett útjainál indokolt esetben, kártérítési felelősség nélkül az autóbuszon az előre lefoglalt ülőhelyeket módosítsa. A foglalás során lehetőség van ülőhelyválasztási felár megfizetésére, amely ellenében az Utas kiválaszthatja a fennmaradt ülőhelyek közül a számára legmegfelelőbbet. Amennyiben az Utazási Iroda ezt nem tudja teljesíteni, úgy azülőhelyválasztási felár hiánytalanul visszajár.

 8. 5.10.  A szolgáltatásokkal szembeni kifogásokat mindig a panaszra okot adó esemény helyszínén az Utazási Iroda képviselőjének, vagy a helyszíni szolgáltatónak, ill. képviselőjének haladéktalanul jelezni kell, aki köteles a kifogás(oka)t jegyzőkönyvbe foglalni, s annak egy példányát az Utasnak átadni. Az esetleges kárigényt a hazaérkezést követő 3 munkanapon belül írásban kell jelenteni, mellékelve a helyszínenfelvett jegyzőkönyv eredeti példányát, abban az irodában, amelyikkel az Utas jogviszonyban áll. Az Utazási Iroda a kárigény jogosultságát felülvizsgálja, és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az Utast. Amennyiben az Utas a kifogását nem közölte a helyszínen – orvoslás, vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából -, illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, az Utazási Iroda mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

 9. 5.11.  Az Utas poggyászának őrizetéről maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállításra vagy megőrzésre az Utazási Iroda vagy közreműködője átvette. Az utazás során használt járműveken hagyott tárgyakért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal!

 10. 5.12.  Amennyiben a fakultatív program a meghirdetett minimális jelentkező hiányában marad el, az előre befizetett díjat az Utazási Iroda visszafizeti.

 11. 5.13.  Az Utas által megfizetett, de saját elhatározásából az utazás során igénybe nem vett programok és szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető.

 12. 5.14.  Az utazás során az Utas által harmadik személynek/szolgáltatónak okozott kárért közvetlenül az Utas a felelős.

 13. 5.15.  Az Utas köteles az iroda személyzetével (idegenvezető, gépkocsivezető) együttműködni, az instrukcióikat és a kihirdetett találkozási időpontokat pontosan betartani. Ezek be nem tartásából eredő károkért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal.

 14. 5.16.  A Travelorigo fenntartja a jogot, hogy az autóbuszos utazásoknál az előre lefoglalt és visszaigazolt ülőhelyet módosítsa (pl. a hozzátartozók egymás mellé ültetése érdekében).

 15. 5.17.  A többi utazó érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat betartani. A késő utazókra az idegenvezető az adott helyzettől függően maximum 15-30 percet tud várni.

 16. 5.18.  Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát - rendkívüli esetekben - a Travelorigo fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) a Travelorigo utólag visszatéríti.

 17. 5.19.  Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem a Travelorigo adott ki, továbbá az utazás időtartama alatt az utazó és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában és okból, a Travelorigo írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés az utazási szerződés teljesítése és a Travelorigo kötelezettségei szempontjából érvénytelenek. Ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért a Travelorigo nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

 18. 5.20.  A programfüzetben és weboldalakon lévő képekillusztrációk.

5

 1. 5.21.  Az utazó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy megkapta az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó tájékoztatót.

 2. 5.22.  Az utazási szerződés aláírásával az Utas hozzájárul az utazás során készített hang és képanyag marketing célokra történő nyilvános felhasználásához.

 3. 5.23.  Az utazó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja a Travelorigo adatkezelési tájékoztatóját (https://www.travelorigo.com/adatvedelem), egyúttal hozzájárulását adja, hogy adatait a Travelorigo a szerződés teljesítése érdekében a közreműködők részére továbbítsa.

 4. 5.24.  Az Utazási Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, az időjárás megváltozásából, ill. természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal. A kültéri programok rossz idő esetén is a meghirdetettek szerint kerülnek lebonyolításra.

 5. 5.25.  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény rendelkezései szerint az utazó (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat, ha panaszügyének rendezését a Travelorigonál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Amennyiben a felek közötti vitát peren kívüli úton nem sikerült rendezni, a felek a pertárgy értékétől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 6. 5.26.  Az Utazási Iroda felügyeleti szervei:
  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi RegionálisFelügyelősége

  1052 Budapest, Városház u. 7., Tel: 06-1-450-2598,

  VI. ker. Polgármesteri Hivatal Jegyző 1067 Budapest, Eötvös u. 3., Tel: 06-80-201-138

 7. 5.27.  Az Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a felek előnyben részesítik a közös megegyezésre való törekvést.

  Az utazási feltételeket elolvastam és elfogadom.

Kellemes szórakozást és jó utazás kívánunk kedvesutasainknak!

Üdvözlettel:
TraverlOrigo Hungary Kft.
MKEH Engedély szám : U - 001920


Advent Bécs 2024
Indulási időpontok

Utazás vonattal

Mikulásvonat
2024. December 7. Szombat
18 900 Ft
Advent Express
2024. December 21. Szombat
17 900 Ft

Utazás busszal

1 éj szállással
2024. November 23. Szombat
44 900 Ft-tól
1 éj szállással
2024. November 30. Szombat
44 900 Ft-tól
1 éj szállással
2024. December 7. Szombat
44 900 Ft-tól
1 éj szállással
2024. December 14. Szombat
44 900 Ft-tól
1 éj szállással
2024. December 21. Szombat
44 900 Ft-tól
2024. November 9. Szombat
8 900 Ft-tól
2024. November 10. Vasárnap
8 900 Ft-tól
2024. November 16. Szombat
10 900 Ft-tól
2024. November 17. Vasárnap
9 900 Ft-tól
2024. November 18. Hétfő
8 900 Ft-tól
2024. November 19. Kedd
8 900 Ft-tól
2024. November 20. Szerda
8 900 Ft-tól
2024. November 21. Csütörtök
8 900 Ft-tól
2024. November 22. Péntek
9 900 Ft-tól
2024. November 23. Szombat
10 900 Ft-tól
2024. November 24. Vasárnap
9 900 Ft-tól
2024. November 25. Hétfő
8 900 Ft-tól
2024. November 26. Kedd
8 900 Ft-tól
2024. November 27. Szerda
8 900 Ft-tól
2024. November 28. Csütörtök
8 900 Ft-tól
2024. November 29. Péntek
9 900 Ft-tól
2024. November 30. Szombat
10 900 Ft-tól
2024. December 1. Vasárnap
9 900 Ft-tól
2024. December 2. Hétfő
8 900 Ft-tól
2024. December 3. Kedd
8 900 Ft-tól
2024. December 4. Szerda
8 900 Ft-tól
2024. December 5. Csütörtök
8 900 Ft-tól
2024. December 6. Péntek
9 900 Ft-tól
2024. December 7. Szombat
10 900 Ft-tól
2024. December 8. Vasárnap
9 900 Ft-tól
2024. December 9. Hétfő
8 900 Ft-tól
2024. December 10. Kedd
8 900 Ft-tól
2024. December 11. Szerda
8 900 Ft-tól
2024. December 12. Csütörtök
8 900 Ft-tól
2024. December 13. Péntek
9 900 Ft-tól
2024. December 14. Szombat
10 900 Ft-tól
2024. December 15. Vasárnap
9 900 Ft-tól
2024. December 16. Hétfő
8 900 Ft-tól
2024. December 17. Kedd
8 900 Ft-tól
2024. December 18. Szerda
8 900 Ft-tól
2024. December 19. Csütörtök
8 900 Ft-tól
2024. December 20. Péntek
9 900 Ft-tól
2024. December 21. Szombat
10 900 Ft-tól
2024. December 22. Vasárnap
9 900 Ft-tól
2024. December 23. Hétfő
8 900 Ft-tól
2024. December 27. Péntek
9 900 Ft-tól
2024. December 28. Szombat
9 900 Ft-tól
2024. December 29. Vasárnap
7 900 Ft-tól
2024. December 30. Hétfő
8 900 Ft-tól
2024. December 31. Kedd
16 900 Ft-tól

A részvételi díj az alábbi költségeket nem tartalmazza de kötelezően fizetendő:
BBP biztosítás: 450.-Ft/fő,
Városi belépő + transzfer: 10 €/fő